...

System DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy

DSO, czyli dźwiękowy system ostrzegawczy jest instalacją nagłośnieniową, która ma za zadanie chronić budynki oraz przebywających w nich ludzi m.in. przed pożarami. Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie: od projektu takiego systemu, przez montaż, aż po serwisowanie czy przeglądy techniczne. Zapoznaj się ze sposobem działania dźwiękowego systemu ostrzegawczego i charakterem naszej pracy.

dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Jak działa system DSO?

Wysokiej jakości systemy nagłośnieniowo-ewakuacyjne to jedne z najważniejszych elementów każdego systemu bezpieczeństwa pożarowego. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO projektowane przez naszą firmę podnoszą poziom bezpieczeństwa w budynkach przez rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów głosowych. System jest uruchamiany w przypadku:

 • pożaru,
 • ataku terrorystycznego,
 • katastrofy,
 • innego zagrożenia, które wymaga ewakuacji z budowli.

Nadawanie sygnałów alarmowych rozpoczyna się po otrzymaniu powiadomienia z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) lub manualnie – przez mikrofon. Operator uprawniony do wysyłania sygnałów alarmowych to przykładowo obsługa obiektu, straż pożarna albo inna osoba kierująca akcją ratowniczą.

Stosowanie systemu umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie polega na wykorzystaniu komunikatów słownych oraz dźwiękowych. Specjalistyczne urządzenia sprawiają, że ogłoszenia są zrozumiałe. Przykładowo alarm I stopnia może być ostrzeżeniem dla obsługi obiektu, a alarm II stopnia – podaje plan ewakuacji z budynku.

Rozwiązania DSO / PA

Dźwiękowe systemy ostrzegania – elementy

Każdy system DSO, aby efektywnie działać, musi być skonstruowany na podstawie wielu elementów. Podstawowe części instalacji to:

 • głośniki DSO,
 • mikrofon i panel obsługi,
 • wzmacniacze,
 • zasilanie i akumulatory,
 • centrala,
 • moduły funkcjonalne,
 • akcesoria (przewody, obudowy głośników, zestawy montażowe),

Taka budowa sprawia, że DSO przypomina często standardowe systemy nagłośnieniowe stosowane np. w sklepach czy na dworcach. Instalacje przygotowywane przez naszą firmę mają jednak znacznie wyższe wymagania, jeśli chodzi o parametry akustyczne, zasilanie awaryjne oraz odporność na zakłócenia. Instalacja także gra bardzo ważną rolę – kable, głośniki DSO oraz ich mocowanie jest wykonane tak, aby w razie zagrożenia system wciąż spełniał swoje zadanie i ułatwiał ewakuację.

Zwykłe nagłośnienie w dużych budowlach służy do nadawania informacji reklamowych czy spełnia funkcje rozrywkowe, bardzo często takie funkcje spełnia właśnie DSO. System jest więc uniwersalny – zintegrowany z nagłośnieniem komercyjnym służy do odtwarzania muzyki oraz ostrzegania o zagrożeniu.

Gdzie trzeba zainstalować dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO?

Nie wszystkie budowle muszą być wyposażone w DSO. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, budynki, w których stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obowiązkowe, to:

 1. budynki handlowe lub wystawowe:
  • jednokondygnacyjne, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m2;
  • wielokondygnacyjne, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m2;
  • sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1 500;
  • kina i teatry o liczbie miejsc powyżej 600;
  • szpitale i sanatoria o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;
  • budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe;
  • budynki zamieszkania zbiorowego wysokie i wysokościowe lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
  • stacje metra i stacje kolei podziemnych;
  • dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.
 2. W obiektach, w których zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy, nie stosuje się innych pożarowych urządzeń alarmowych akustycznych służących alarmowaniu użytkowników tego obiektu, poza służbami dozoru lub ochrony.

Wymienione wyżej obiekty to tylko przykłady – w rzeczywistości instalacja DSO może być zamontowana w dowolnej budowli zgodnie z życzeniem inwestora. W systemypozarowe-24.pl przygotowujemy systemy i ich elementy w dużych węzłach komunikacyjnych, kościołach, budynkach publicznych, biurach, szkołach i centrach handlowych w całej Polsce.

Inne akty prawne w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

Aby zakwalifikować system nagłośnienia jako DSO, instalacja wymaga przeprowadzenia procesu certyfikacji. Wówczas specjalista sprawdza zgodność elementów systemu oraz ich działania z normami dotyczącymi dźwiękowych systemów ostrzegawczych i pokrewnych. Mowa tutaj o takich dokumentach jak:

 • PN-EN 50849:2017-04 (Dźwiękowe systemy ostrzegawcze),
 • PN-EN 54-16:2011 (Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych),
 • PN-EN 54-4:2001/A2:2007 (Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze),
 • PN-EN 54-24:2008 (Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – Głośniki).

Następnie system musi uzyskać świadectwo dopuszczenia, które wydaje Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Projekty dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Dobrze przygotowany projekt instalacji DSO powinien uwzględniać m.in.:

 • możliwość pracy systemu sygnalizacji pożarowej w warunkach awaryjnych (przy uszkodzeniu źródła zasilania lub samego DSO);
 • przekazywanie informacji w oparciu o określone priorytety: od mikrofonu strażaka, przez automatyczne komunikaty, aż do nadawanych informacji reklamowych;
 • odporność układu na standardowe warunki klimatyczne otoczenia takie jak temperatura (–5-+40 ℃) i wilgotność powietrza (25%-90%);
 • warunki elektryczne pomieszczenia (uziemienie urządzeń, system zewnętrznego zasilania, instalacja oświetlenia awaryjnego);
 • obowiązek monitoringu elementów systemu wymienionych w poprzedniej części tekstu, a także ich trwałości w przypadku pożaru;
 • nagłośnienie słyszalne we wszystkich pomieszczeniach i strefach budynku (zarówno niezależnych częściach, jak i strefach nagłośnienia pokrywających się);
 • właściwości wnętrz;
 • rodzaj stosowanych głośników oraz ich rozlokowanie.

Wszystkie te i pozostałe wymagania sprawiają, że wykonanie projektu systemu DSO jest dosyć skomplikowane. Specjalista powinien także zadbać o spełnienie innych wymagań, np. jak wydzielenie strefy pożarowej i umożliwienie dostępu do pomieszczenia dla osób kierujących akcją ratowniczą. Doświadczeni, certyfikowani pracownicy firmy Systemypożarowe-24.pl przygotują dla Ciebie projekt systemu DSO, który z pewnością pozytywnie przejdzie ocenę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych.

dźwiękowy system ostrzegawczy

Montaż systemu sygnalizacji pożarowej

Projekt instalacji DSO to nie wszystko, aby zapewnić przebywającym w budynku osobom pełne bezpieczeństwo. Równie ważny jest także odpowiedni montaż zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych elementów, oznaczeniem na projekcie oraz wymaganiami prawnymi. Pomieszczenia w poszczególnych budynkach różnią się od siebie, dlatego trzeba się upewnić, że komunikat o zagrożeniu będzie słyszalny z każdego miejsca. Inżynier ma za zadanie także ustawić parametry wszystkich urządzeń, np. głośność głośników na poziomie min. 65 dB.

Na koniec montażu wykwalifikowany inżynier powinien przeprowadzić próby systemu, sprawdzić jego działanie oraz podłączenie wszystkich elementów. Dzięki temu inwestor ma większą pewność, że kontrola straży pożarnej przebiegnie bez problemów.

Kontrola – odbiór systemu

Po montażu zestaw DSO musi być sprawdzony przez straż pożarną. Co wchodzi w zakres takiej kontroli? Przede wszystkim oceniana jest dokumentacja projektowa oraz zgodność realizacji z planem. Działanie systemu potwierdza się na podstawie:

 • protokołów z pomiaru rezystancji kabli linii głośnikowych,
 • protokołu z pomiaru zrozumiałości komunikatów głosowych,
 • protokołu słyszalności sygnałów ostrzegawczych w całym budynku.

Przy tym pomiary zrozumiałości i słyszalności mowy powinny być przeprowadzone w całkowicie wykończonych pomieszczeniach, w których nie przewiduje się zmian wyposażenia. Zazwyczaj w tym samym czasie straż pożarna ocenia także instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

instalacja dso

Sprawdź jak jeszcze możemy ci pomóc:

Przeglądy techniczne systemów DSO

29 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów podpowiada także termin przeprowadzenia przeglądów technicznych. Jeśli chodzi o kontrolę pracy instalacji, warto zastosować się do zaleceń producenta poszczególnych elementów, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Aby przegląd nie utrudniał pracy obiektu, warto zaufać sprawdzonym specjalistom z naszej firmy.

Najpierw nasi pracownicy weryfikują dokumentację, czyli:

 • instrukcję użytkowania systemu DSO,
 • dziennik operacyjny,
 • świadectwa dopuszczenia systemu do pracy.

Następnie można przejść do sprawdzenia prawidłowości działania DSO. Proces obejmuje kroki takie jak:

 • sprawdzenie, czy w momencie przyjęcia alarmu akustyczne sygnały alarmowe przerywają pozostałe nadane informacje (jak muzyka czy reklamy);
 • pomiar, jak długo od powstania stanu zagrożenia systemy DSO rozpoczynają nadawanie sygnału ostrzegawczego (maksymalnie 3 sekundy);
 • weryfikacja, czy system nadaje sygnały i komunikaty słowne do wszystkich lub wybranych obszarów jednocześnie;
 • pomiar, jak długo nadawane są komunikaty po włączeniu awaryjnego źródła zasilania;
 • sprawdzenie, czy po uszkodzeniu linii głośnikowych, dany głośnik DSO oraz inne linie głośnikowe wciąż funkcjonują poprawnie;
 • weryfikacja, czy operator systemu umiejętnie stwierdza działanie DSO na podstawie informacji z centrali;
 • kontrola treści komunikatów głosowych.

Za każdym razem przegląd oraz czynności konserwacyjne wyglądają nieco inaczej w zależności od rodzaju instalacji. Zadaniem doświadczonego inżyniera jest sprawdzenie wszystkich elementów danego systemu, niezależnie od jego budowy, aby zapewnić jego użytkownikom pełne bezpieczeństwo w razie pożaru.

Serwis – dźwiękowy system ostrzegawczy

Co w sytuacji, kiedy dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) jest uszkodzony? Niezwłocznie wezwij technika, który rozwiąże problem. Awaria może objawić się w niepoprawnym działaniu nagłośnienia komercyjnego albo może zostać zauważona podczas przeglądu technicznego. Warto zdecydować się na jak najszybszą naprawę, aby nie narazić przebywających w obiekcie osób na zagrożenie. Nasi technicy sprawnie zlokalizują źródło usterki i usuną ją.

Oferujemy staranne sprawdzenie stanu instalacji oraz zasilania. W razie potrzeby błyskawicznie wymienimy uszkodzone elementy oraz przetestujemy je pod kątem prawidłowości działania z systemem w obiekcie. Na koniec przeglądu lub serwisu specjaliści przygotowują protokół i wpisują przeprowadzone działania do książki eksploatacyjnej.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO i nie tylko – systemypożarowe-24.pl

Dźwiękowy system ostrzegawczy i ochrona przeciwpożarowa to nie żarty – firma, która projektuje czy realizuje takie instalacje powinna posiadać odpowiednie certyfikaty, a jej pracownicy – doświadczenie i specjalistyczną wiedzę. Nie inaczej jest w przypadku systemypozarowe-24.pl. Ekspertyza ppoż to nasza pasja.

Chociaż DSO to jedna ze specjalności naszej firmy, oferujemy Wam również inne usługi. Zajmujemy się także kompleksową obsługą systemu sygnalizacji pożarowej – przeprowadzamy jego montaż oraz serwis. Ponadto wykonamy projekt instalacji ppoż. Wszystko dzięki szerokiej wiedzy naszych inżynierów – każdy z nich posiada niezbędne certyfikaty i uprawnienia, a także zna obowiązujące przepisy oraz normy.

Masz pytanie do naszych specjalistów? Poszukujesz sprawdzonej firmy do zabezpieczenia obiektu przeciw pożarowi? Skontaktuj się z nami przez telefon lub maila, a rozwiejemy wszystkie wątpliwości i dobierzemy odpowiednie rozwiązanie do Twoich potrzeb.

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.