...

Czym jest ocena ryzyka pożaru?

Przeglądy przeciwpożarowe

Ocena ryzyka pożaru

Ocena ryzyka pożaru jest bardzo podobna do zwykłej oceny ryzyka, ale oprócz analizy zagrożeń chemicznych i fizycznych występujących w  w miejscu pracy skupia się  tylko na bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Za przeprowadzenie analizy i opracowanie oceny ryzyka pożaru powinna odpowiadać osoba posiadające odpowiednie kwalifikacje. Tzn. posiadać średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie inspektorów albo specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ocena ryzyka może zostać sporządzona również przez zawodowych techników pożarnictwa. Wyznaczona osoba odpowiedzialna jest za  przestrzegania właściwych praktyk bezpieczeństwa, odpowiednie przeprowadzenie oceny zagrożenia pożarowego, kontrolę i konserwację całego sprzętu przeciwpożarowego oraz upewnienie się, że wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i ewakuacji i są świadomi swoich obowiązków.

Istnieje pięć kroków, które należy uwzględnić podczas opracowywania oceny ryzyka pożaru.

  1. Zidentyfikuj zagrożenia pożarowe: Podczas dokładnego przeglądania obszaru pod kątem zagrożeń pożarowych pamiętaj o trójkącie ognia. Trójkąt odnosi się do trzech elementów wywołujących pożary: źródła zapłonu, źródła tlenu lub źródła paliwa.
  2. Zidentyfikuj osoby zagrożone: pracodawca powinien znać liczbę swoich pracowników oraz ich zakres obowiązków aby trafnie określić, którzy z nich są najbardziej narażeni na pożar. Należy również wziąć pod uwagę wszystkich odwiedzających lub klientów, aby określić najbardziej skuteczną procedurę ewakuacji.
  1. Oceń, usuń i zmniejsz ryzyko: zbierz wnioski z kroku pierwszego oraz drugiego i podejmij działania w celu usunięcia zagrożenia pożarowego. Jeśli całkowite wykluczenie jest niemożliwe, konieczne jest wprowadzenie procedur zastępczych, redukujących ryzyko. Odbywa się to poprzez ocenę stanu sprzętu przeciwpożarowego. Obejmuje ona swoim zakresem sprzęt aktywny, taki jak gaśnice i tryskacze i sprzęt pasywny, taki jak drzwi przeciwpożarowe, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożarów. Pamiętaj aby sporządzić odpowiedni harmonogram regularnych przeglądów i testów urządzeń pożarowych w celu zapewnienia ich bezawaryjnej i funkcjonalnej pracy.
  2. Szkolenie, planowanie i prowadzenie rejestrów: w przypadku wystąpienia zagrożenie należy sporządzić dokładne notatki. Uwagi powinny zawierać kroki mające na celu usunięcie problemu. Informacje te pomagają określić jaki rodzaj planu ewakuacji będzie przydatny dla tego konkretnego obiektu.
  3. Przegląd: przeglądy bezpieczeństwa pożarowego, w każdym obiekcie, powinny być przeprowadzane okresowo. Jednak w przypadku pojawienia się jakiejkolwiek zmiany w środowisku lub w funkcjonalności obiektu wymagane jest, za każdym razem, opracowanie nowej oceny ryzyka.

Jeśli weźmiesz pod uwagę wszystkie powyższe punkty, to te pięć kroków będzie dobrym początkiem do opracowania poprawnej oceny ryzyka pożaru. Należy zawsze pamiętać, że im więcej zgromadzisz informacji, tym lepiej będziesz przygotowany, ponieważ wszystkie informacje pomagają w określeniu najlepszych działań dla określonych sytuacji.

Najnowsze artykuły:

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Jak działa i z jakich elementów zbudowany jest System Sygnalizacji Pożaru.

W dużym skrócie system sygnalizacji pożaru służy do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o pożarze oraz wykonywania funkcji sterujących pozostałymi urządzeniami przeciwpożarowymi zainstalowanymi na obiekcie. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć dokładną budowę systemu sygnalizacji pożaru. Przedstawimy również sposób działania jego najważniejszych elementów.

Czytaj Więcej »
Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezpieczeństwo pożarowe budynków – normy, przepisy, wymagania

Kwestie bezpieczeństwa pożarowego budynków reguluje przede wszystkim rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kluczowymi kwestiami, które projektant musi wziąć pod uwagę projektując budynek, to klasa ZL, PM lub IN, czyli podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe oraz ich wymagana odporność pożarowa (A do E) zależna od wysokości. Z kolei na etapie użytkowania budynku za bezpieczeństwo przed zagrożeniem pożarowym odpowiada osoba fizyczna lub prawna użytkująca budynek.

Czytaj Więcej »

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.