...

Czym jest system ochrony przeciwpożarowej?

system przeciwpożarowy

Skuteczny system przeciwpożarowy ma ogromny wpływ na funkcjonowanie firmy i nie dzieje się to bez powodu. Pożary są powszechnym zjawiskiem, które dla większości przedsiębiorstw oznaczają wielomilionowe straty, uniemożliwiające dalszą realizację zleceń oraz kontynuację pracy całego zakładu produkcyjnego, fabryki czy montażowni lub sklepów. Przekonuje się o tym coraz więcej osób, które, głównie z uwagi na potencjalne oszczędności, traktuje dopracowany w najmniejszych szczegółach system ppoż. wyłącznie jako fanaberię.

 

Do czego służą systemy ppoż.?

System ppoż., jak sama nazwa wskazuje, służą do ochrony przeciwpożarowej budynków, które mają na celu skuteczną ochronę przed:

 • powstaniem pożaru,
 • rozprzestrzenianiem się ognia na kolejne kondygnacje i pomieszczenia,
 • kosztownymi skutkami usunięcia rezultatów pożaru,
 • stratami materialnymi i w ludziach.
Niestety, ale w dalszym ciągu systemy ochrony przeciwpożarowej przez przedsiębiorców nie są traktowane z należytym szacunkiem, co stanowi duży, lecz także bardzo niebezpieczny błąd. Warto bowiem wiedzieć, że wszelkie zaniechania w związku z systemem ppoż. mogą prowadzić nie tylko do kar finansowych, lecz do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, np. w wyniku utraty przez pracowników zdrowia i mienia. Problemy finansowe wynikające z niespełnienia prawnie obowiązujących wymogów względem ochrony ppoż. są tylko początkiem drogi do całkowitego bankructwa. Co to oznacza? Że warto poświecić odpowiednio dużo wiedzy i funduszy na zaprojektowanie systemu idealnie dopasowanego do danego przedsiębiorstwa i, co być może najważniejsze, do obecnych wymogów ochrony ppoż.

 

Czy system ppoż jest niezbędny?

Warto zacząć od dokładnej analizy obecnie obowiązującego prawa traktującego o ochronie przeciwpożarowej, które zobowiązuje przedsiębiorcę do zadbania o stworzenie skomplikowanego i precyzyjnie zaprojektowanego systemu sygnalizacji pożaru oraz jego gaszenia. To absolutna podstawa i zarazem obowiązek, którego należy dopełnić jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Uniknięcie spełnienia wszelkich prawnych wymogów z reguły pozostaje niewykryte aż do czasu powstania jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu. Z oczywistych względów następuje to w chwili pożaru, czyli momentu, w którym całe systemy ochrony przeciwpożarowej mają wykonać swoją ściśle zaplanowaną pracę bez żadnych przestojów, szwanku i awarii.

System ppoż chroni:

 • majątek,
 • ludzi,
 • inwentarz,
 • dokumenty,
 • ważne dane,
 • i wiele innych.

Zazwyczaj wystąpienie pożaru oznacza jego destrukcyjne działanie, które wiąże się ze zniszczeniem większości firmowej infrastruktury oraz dóbr materialnych, które mogą wpływać na pracę całego przedsiębiorstwa. Wielomilionowe straty mogą wyniknąć z uszkodzenia:

 • sprzętu, np. całej linii produkcyjnej, montażowni, lakierni,
 • półfabrykatów i fabrykatów, np. farb, elementów mechanicznych, plastikowych czy stalowych,
 • osobistych dóbr materialnych poszczególnych pracowników,
 • ścian i konstrukcji nośnej budynku.
Z tego też powodu zazwyczaj duży, intensywny pożar, jest w stanie nie tyle zatrzymać pracę danej firmy, lecz całkowicie ją uniemożliwić na wiele kolejnych miesięcy. Skomplikowane linie produkcyjne, które polegają na pracy pojedynczych maszyn, są na tym polu poszkodowane zdecydowanie najbardziej. Dlaczego? Gdyż w ich przypadku szybkie przenosiny sprzętu do innego magazynu nie wchodzą w grę ze względu na gabaryty oraz potrzebę dopasowania specyfiki pracy do kubatury pomieszczenia i rozlokowania przyłączy instalacyjnych.

 

System ochrony przeciwpożarowej – podstawowe założenia

Wbrew wszelkim pozorom, systemy ppoż nie chronią wyłącznie przed ogniem, lecz także przed jego bezpośrednimi następstwami, które wynikają głównie z wyposażenia. Przede wszystkim podczas spalania różnych przedmiotów wydziela się dym, który to, zależnie od samego rodzaju płonącego materiału, może być toksyczny i niebezpieczny dla ludzi. Gazy powodują utratę orientacji, czasami także zdolności do analizy niebezpieczeństwa, przez co wielu ludzi – nawet mimo prostej drogi ucieczki – nie jest w stanie z niej skorzystać. Dochodzi do tego ograniczona widoczność, która z kolei zakłóca zdolność oceny zagrożenia pożarowego. Chodzi zatem o to, aby każdy system przeciwpożarowy był przejrzysty w razie wystąpienia nagłej sytuacji awaryjnej, bezpieczny dla uciekających osób i pewny w swoim działaniu – od chwili wykrycia pożaru, aż do jego ugaszenia samoczynnego bądź przez odpowiednie służby. Projektując system ochrony przeciwpożarowej, liczy się zatem dobro osób oraz majątku, nie zaś próba obniżenia kosztów przez przedsiębiorcę jego wdrożenia. W firmie INTelectro dbamy o to, aby całe systemy ochrony przeciwpożarowej spełniały wszelkie wymagania techniczne i prawne, a przy tym także były korzystnie wycenione w stosunku do ich zastosowań i celu.

 

Klasy bezpieczeństwa pożarowego

Warto wiedzieć, że każda instalacja przeciwpożarowa czymś się różni. Jedne są bardziej zoptymalizowane pod konkretne przedsiębiorstwo, a inne mają na celu skuteczną ochronę petentów oraz osób, które w danym obiekcie jedynie bywają od czasu do czasu. Z tego względu w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znajdziemy § 209, który mówi wyraźnie o podziale budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. Każdy z nich to zupełnie inne wymogi względem systemu ppoż. Wyróżniamy klasy:

 • ZL – zawiera budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, w których przebywają ludzie, w tym pracownicy i klienci.
 • PM – produkcyjne i magazynowe, w tym garaże, rozdzielnie, stacje transformatorowe, centralne telefoniczne i inne.
 • IN – budynki inwentarzowe, w tym stodoły, zagrody, magazyny do przechowywania płodów rolnych.

Powyższe klasy ulegają dalszemu podziałowi ze względu na ich specyfikę pracy oraz konstrukcję, na:

 • ZL1 – to budynki, w ramach których znajdują się pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania nawet 50. osób, które nie są ich stałymi użytkownikami (jedynie gośćmi, klientami). W klasę tę wchodzą także wszystkie budynki, w których mogą przebywać ludzie o ograniczonych zdolnościach poruszania się.
 • ZL2 – klasa, która opisuje przede wszystkim szpitale, żłobki, przedszkola oraz inne budynki przeznaczone dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
 • ZL3 – opisuje budynki, których nie można sklasyfikować jako ZL1 oraz ZL2.
 • ZL4 – budynki mieszkalne.
 • ZL5 – budynki mieszkania zbiorowego, bloki wielorodzinne.

 

Systemy ochrony przeciwpożarowej – rodzaje

Systemy ochrony przeciwpożarowej w obrębie instalacji ppoż. różnią się przede wszystkim sposobem realizacji swojej pracy oraz zakresem poszczególnych działań.

 • Systemy bierne (pasywne)

Systemy bierne, jak sama nazwa wskazuje, służą wyłącznie do ograniczania możliwości wystąpienia pożaru i zapobiegają rozprzestrzenianiu się w trakcie jego wystąpienia, bez udziału ludzi oraz urządzeń elektronicznych. Są to przede wszystkim różne materiały służące do zabezpieczenia przegród oraz zabudowy, przeciwogniowe drzwi oraz ściany, a także formy zabezpieczeń okablowania i orurowania w danym budynku.

 • Systemy czynne (aktywne)
Systemy aktywne to kategoria znacznie bardziej rozbudowana, a tym samym także wymagająca większych nakładów finansowych na zakup i czasowych na projekt. W skład tej kategorii wchodzą dźwiękowe systemy ostrzegawcze służące do sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania, a także centrala sygnalizacji pożarowej. Warto wiedzieć, że to właśnie systemy sygnalizacji pożaru mają podstawowy wpływ na możliwość uzyskania ratunku i wyjście z opresji tak szybko, jak to możliwe. Z tego też powodu sygnalizatory akustyczne powinny być odpowiednio mocne i wydajne, aby komunikaty mogły być usłyszane nawet przez pracowników mających na sobie nauszniki. System sygnalizacji pożaru ssp to dla naszej firmy INTelectro podstawowy zakres działalności – skonsultuj z nami swoje wymagania w jego zakresie.

 

Czym są elektroniczne systemy przeciwpożarowe?

Elektronika coraz śmielej wkracza także w bezpieczeństwo. Fakt ten nie powinien jednak dziwić – bardzo szybkie działanie oraz błyskawiczna reakcja na wystąpienie jakichkolwiek oznak pożaru oznaczają, że jest to rozwiązanie znacznie lepsze, niż analogowe. Elektroniczne systemy przeciwpożarowe są coraz powszechniejsze, gdyż zapewniają w zasadzie natychmiastową reakcję na jakiekolwiek zagrożenie związane z wybuchem pożaru.

 

Dlaczego warto wybrać naszą firmę?

Każdy system przeciwpożarowy zaprojektowany i wdrożony przez naszą firmę charakteryzuje się dopracowaniem w najmniejszych szczegółach. Analizujemy bieżące i przyszłościowe wymagania każdej firmy, a także dostosowujemy sprawdzone konstrukcje do specyfiki jej pracy. Od 12 lat jesteśmy na rynku, a przez cały ten czas obsłużyliśmy 300 zadowolonych klientów, którzy zabezpieczyli dzięki nam ponad 600 000 m2 powierzchni każdego typu.

Najnowsze artykuły:

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Jak działa i z jakich elementów zbudowany jest System Sygnalizacji Pożaru.

W dużym skrócie system sygnalizacji pożaru służy do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o pożarze oraz wykonywania funkcji sterujących pozostałymi urządzeniami przeciwpożarowymi zainstalowanymi na obiekcie. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć dokładną budowę systemu sygnalizacji pożaru. Przedstawimy również sposób działania jego najważniejszych elementów.

Czytaj Więcej »
Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezpieczeństwo pożarowe budynków – normy, przepisy, wymagania

Kwestie bezpieczeństwa pożarowego budynków reguluje przede wszystkim rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kluczowymi kwestiami, które projektant musi wziąć pod uwagę projektując budynek, to klasa ZL, PM lub IN, czyli podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe oraz ich wymagana odporność pożarowa (A do E) zależna od wysokości. Z kolei na etapie użytkowania budynku za bezpieczeństwo przed zagrożeniem pożarowym odpowiada osoba fizyczna lub prawna użytkująca budynek.

Czytaj Więcej »

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.