...

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

SZPITALE

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze dla szpitali

Rozwiązania DSO dla szpitali

Głównym zadaniem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania osób przebywających w obiekcie. System informuje o wystąpieniu zagrożenia w sposób automatyczny po otrzymaniu sygnałów z systemu sygnalizacji pożaru (SSP) lub w sposób ręczny przy użyciu mikrofon strażaka. Dźwiękowy System Ostrzegawczy obejmuje swoim zakresem cały obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w których przewiduje się przebywanie osób.

Należy zwrócić uwagę, że system DSO, może być z powodzeniem wykorzystywany do wykonywania funkcji niezwiązanych z ostrzeganiem o niebezpieczeństwie. W stanie normalnym centrala DSO umożliwia realizację fakultatywnych funkcji nagłośnienia obiektu jak nadawanie tła muzycznego czy rozgłaszanie komunikatów informacyjnych za pośrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podłączonych do systemu zewnętrznych źródeł dźwięku.

Szpitale to obiekty, w których w wybranych częściach budynku, znajdować się mogą chorzy, niezdolni do samodzielnego podjęcia ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia w obiekcie. Instalowane przez INTelectro centrale systemu DSO są wyposażone w pamięć, która umożliwia nagranie komunikatów dowolnej treści, w tym komunikatów kodowanych, zawierających ukryte informacje skierowane do personelu szpitala, odpowiedzialnego za ewakuowanie chorych z zagrożonej strefy.

Komunikaty kodowane mogą być nadawane automatycznie, po otrzymaniu sygnału z nadrzędnego systemu sygnalizacji pożaru lub ręcznie po wciśnięciu wcześniej oprogramowanych przycisków funkcyjnych mikrofonów systemowych.

W przypadku rozległych obiektów szpitalnych, w których instalujemy rozproszone systemy DSO zbudowane z kilku central, implementujemy nagranie komunikatów w pamięci każdej jednostki kontroli. Powyższe funkcja zapewnia uzyskanie redundancji pamięci komunikatów, czy też nadawania komunikatów w przypadku uszkodzenia połączenia sieciowego central, w jednym lub kilku miejscach.

Sprawdź gdzie jeszcze możemy zainstalować system DSO:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.