...

DSO dla hoteli

HOTELE
rozwiązania DSO dla hoteli

Rozwiązania DSO dla hoteli

Głównym zadaniem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu, w sposób automatyczny po otrzymaniu sygnałów z systemu sygnalizacji pożaru (SSP) lub w sposób ręczny przy użyciu mikrofon strażaka. Dźwiękowy System Ostrzegawczy obejmuje swoim zakresem cały obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w których przewiduje się przebywanie osób.

dso dla hoteli

Należy zwrócić uwagę, że system DSO, może być z powodzeniem wykorzystywany do wykonywania funkcji niezwiązanych z ostrzeganiem o niebezpieczeństwie. W stanie normalnym centrala DSO umożliwia realizację fakultatywnych funkcji nagłośnienia obiektu jak nadawanie tła muzycznego czy rozgłaszanie komunikatów informacyjnych za pośrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podłączonych do systemu zewnętrznych źródeł dźwięku.

W wysokich i wysokościowych budynkach hotelowych bardzo często typowa kondygnacja stanowi niezależną strefę pożarową. Instalacje wykonywane przez INTelectro umożliwiają wydzielenie części ogólnodostępnej – korytarzy, od strefy biurowej – pokoi hotelowych. Powyższe rozwiązanie daje możliwość nadawania tła muzycznego do wydzielonej części ogólnodostępnej na kondygnacji tym samym znacząco obniżając koszty instalacji. W momencie wykrycia pożaru, komunikaty o zagrożeniu nadawane są w całej strefie pożarowej.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.