...

DSO dla budynków biurowych

BUDYNKI BIUROWE

rozwiązania DSO dla budynków biurowych

Rozwiązania DSO dla budynków biurowych

Głównym zadaniem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu, w sposób automatyczny po otrzymaniu sygnałów z systemu sygnalizacji pożaru lub w sposób ręczny przy użyciu mikrofon strażaka. Dźwiękowy System Ostrzegawczy obejmuje swoim zakresem cały obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w których przewiduje się przebywanie osób.

dso dla budynków biurowych

Należy zwrócić uwagę, że system DSO, może być z powodzeniem wykorzystywany do wykonywania funkcji niezwiązanych z ostrzeganiem o niebezpieczeństwie. W stanie normalnym centrala DSO umożliwia realizację fakultatywnych funkcji nagłośnienia obiektu jak nadawanie tła muzycznego czy rozgłaszanie komunikatów informacyjnych za pośrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podłączonych do systemu zewnętrznych źródeł dźwięku.

W wysokich i wysokościowych budynkach biurowych bardzo często typowa kondygnacja stanowi niezależną strefę pożarową. W takich sytuacjach nasi inżynierowie instalują system zbudowany z wielu linii głośnikowych, umożliwiając tym samym wydzielenie części ogólnodostępnej od strefy biurowej. Powyższe rozwiązanie daje możliwość nadawania tła muzycznego do wydzielonej części ogólnodostępnej na kondygnacji, jednocześnie eliminując potrzebę stosowania wielu  wzmacniaczy mocy. W momencie wykrycia pożaru, komunikaty o zagrożeniu nadawane są w całym obiekcie.

Sprawdź gdzie jeszcze możemy zainstalować system DSO:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.